ΣυνάντησηΤσίπραμεΒενιζέλοαλλάμόνογιαεξωτερικήπολιτική 2018-10-26 04:09:01

$888.88
所属分类 :金融

ΗσυνάντησητουΑλέξηΤσίπραμετονΠρωθυπουργόμπορείναμηνέγινεποτέ,αφούησκέψηκαιμόνοείχε“διάρκειαζωής”μίαςημέρας,αλλάτελικάοπρόεδροςτουΣΥΡΙΖθασυαντηθείμετονΕυάγγελοΒενιζέλο

οο“ραντεβού”όμωςθααφοράαυστηράκαιμόνοθέματαεξωτερικήςπολιτικής

ΕξάλλουηΚουμουνδούρουείχει “κόψει” εκτωνπροτέρωντοναντιπρόεδροτηςκυβέρνησηςαπόκάθεπιθανήσυνάντηση-ακόμηκαιπαρουσίαΣαμρά-πουθααφορούσεθέματαπέραντουχαρτοφυλακίουτου

ΟΣΥΡΙΖΑείχεκαταθέσειαίτημαπροςτονΥπουργόΕξωτερικών,ζητώνταςενημέρωσηεπίεθνικώνθεμάτωνκαιγενικότερωνζητημάτωνεξωτερικήςπολιτικήςαλλάαυτόείχεπαραμείνειεπίμακρόνστουπουργικόγραφείο

ΤομεσημέριτηςΠαρασκευήςόμωςοκ.ΒενιζέλοςδήλωσεπωςθαανταποκριθείστοαίτηματουκόμματοςτηςαξιωματικήςαντιπολίτευσηςκάτιπουεπιβεβαιώνεταικαιαπόπλευράςΚουμουνδούρου

ΤοπιθανότεροείναιπωςησυνάντησηθαγίνειστιςαρχέςΔεκεμβρίουανκαιενώοΑλέξηςΤσίπρςεπισκέπτεταιτηνΚύπροτην1ηΔεκεμβρίου,οπότεδεναποκλείεταιναυπάρξεισυνάντησηκαινωρίτεραανάλογακαιμετοπρόγραμματωνδύοπολιτικώναρχηγών