Ιταλικόενδιαφέρονγιατηνεξαγοράτου20%τωνμετοχώντουΑΔΜΗΕ 2017-01-04 14:35:01

$888.88
所属分类 :经济

Ενδιαφέρονγιατηνεξαγοράτου20%τωνμετοχώντουΑΔΜΗΕπουθαδιατεθείπροςπώληση,στοπλαίσιοτηςσυμφωνίαςπουέχειεπιτευχθείμετουςεταίρους,εξέφρασανεκπρόσωποιτουΙταλούδιαχειριστή(TERNA),πουσυμμετείχανστησυνάντησητουυπουργούΠεριβάλλοντοςκαιΕνέργειαςΠάνουΣκουρλέτημετον υπουργόΕξωτερικώνΥποθέσεωντηςΙταλίαςΠάολοΤζεντιλόνι

Όπωςανέφερανμετάτησυνάντησηπηγέςτουυπουργείου,ανάλογοενδιαφέρονγιατονΑΔΜΗΕέχειεκδηλωθείκαιαπόάλλεςεταιρείες

Ηδιαδικασίαπουέχεισυμφωνηθεί,υπενθυμίζεται,προβλέπειτηδιατήρησητου51%τωνμετοχώντηςεταιρίαςαπότοΔημόσιο,τηνπώλησητου20%σεεπενδυτήκαιτουυπόλοιπου29%μέσωΧρηματιστηρίου

Στοεπίκεντροτηςσυνάντησηςβρέθηκανοιδυνατότητεςανάπτυξηςτηςενεργειακήςσυνεργασίαςτωνδύοχωρώνστουςτομείςτουηλεκτρισμού,τουφυσικούαερίουκαιτωνερευνώνγιαυδρογονάνθρακες

Ειδικότερα: - ΣτοντομέατουηλεκτρισμούεκτόςαπότονΑΔΜΗΕτέθηκεστοτραπέζικαιηεπιδίωξητηςΔΕΗγιασυμπράξειςστηνηλεκτροπαραγωγή,πουθαοδηγήσουνμεταξύάλλωνκαισεμείωσητουμεριδίουτηςστηναγοράπουαποτελείμνημονιακόστόχο

Πέραναυτού,ηιταλικήEdisonδραστηριοποιείταιήδηστηνελληνικήαγοράηλεκτρικήςενέργειας,στουςτομείςτόσοτηςπαραγωγήςόσοκαιτηςεμπορίας

- Στοντομέατουφυσικούαερίουυπάρχειεπίσηςηκοινήεταιρεία«Ποσειδών»τηςΔΕΠΑμετην爱迪生,πουπροωθείτουςαγωγούςΕλλάδας - ΒουλγαρίαςκαιΕλλάδαςΙταλίας

ΣτοτραπέζιτωνσυζητήσεωντέθηκανεπίσηςοαγωγόςΤΑΡ(οοποίοςξεκινάαπόταελληνοτουρκικάσύνορακαικαταλήγειστηνΙταλίαμέσωΑλβανίας)καιτοσχέδιομεταφοράςφυσικούαερίουαπότακοιτάσματατηςΑνατολικήςΜεσογείουμέσωΕλλάδαςπροςτηνΕΕ

ΑναφοράέγινεκαιστονρωσικόαγωγόπουσχεδιάζεταισεαντικατάστασητουSouthStream,γιατονοοοοοοοοννιιαφέρεταικαιηιταλικήπλευρά

Στησυνάντησημετείχαναπόιταλικήςπλευράς,εκπρόσωποιτωνεταιρειώνTERNA,ENIκαι爱迪生,όπωςεπίσηςοπρόεδροςκαιδιευθύνωνσύμβουλοςτηςΔΕΗΜανώληςΠαναγιωτάκηςκαιοδιευθύνωνσύμβουλοςτηςΔΕΠΑΘόδωροςΚιτσάκος

(μεπληροφορίεςΑΠΕ-ΜΠΕ)